Støt

  Her skriver du en beskrivelse af billedet til brug for blinde og folk, hvis browsere ikke viser billeder

Find os på

IMG_1054

 

Vi er super opdateret på facebook:

facebook.com/svenstrupsamraad

Her kan du blandt andet se seneste referat fra bestyrelsesmøde den 6. april 2016 samt opslag omkring Skippermarked 2016!

Husk at like os på facebook, således vil du være opdateret med, hvad der sker i dit lokalsamfund.

Vi vil så gerne nå ud til jer alle.

Hvem er “man”?

Læserbrev den  6. januar 2014.

Hvem er ”man”?

Rasmus Prehn udtaler til Nordjyske den 5. januar i år.: ”Hvis man kunne nå at gøre noget for Svenstrup, ville jeg være glad, men jeg tror ikke, at det er det mest realistiske”. Set her fra Svenstrup må ”man” måske være beslutningstagerne, og det er i denne sag politikerne på Christiansborg (transportudvalget, Transportministeren og folketingets medlemmer).

Politikerne har bedt Banedanmark om at udarbejde et forslag til ny vejføring, grundet nedlæggelse af jernbaneoverkørslen på Dall Møllevej. Dette forslag præsenteres i januar 2012 for borgerne, som i en hørringperiode får mulighed for at komme med indsigelser og forslag til ændringer. Banedanmark offentliggjorde de indkomne forslag og kommenterer dem, sobert og begrundet. I øvrigt forhandler Banedanmark kun med berørte lodsejere, men svare beredvilligt på henvendelser fra alle. Banedanmark er entreprenør og ikke debattør.

Da lovforslaget fremsættes i januar 2013, hoppede vores demokratiske kæde af, vi følte os lidt til grin. Lovforslaget indeholder præcist det anlæg, som Banedanmark foreslog i deres oplæg til høringsfasen i januar 2012. Banedanmarks forslag er gået glat igennem transportudvalget og folketinget, uden hensyntagen til indsigelserne fra hørringsrunden. Det besluttedes, at bygge en op til 11 meter høj dæmning i Østerådalen, denne tilsluttes en 8 meter høj vejbro over jernbanen (til disse mål skal lægges støj-/lysskærme, gitre og belysning), der via endnu en dæmning munder ud på den uoverskuelige og trafikbelastede Hobrovej, i det sydlige Svenstrup.

Nu forstår vi bedre Anker Lohmann-Hansens udtalelse i Nordjyske den 30. december 2013: ”Der er ingen tradition for i Danmark, at kommuner, Vejdirektoratet og Banedanmark arbejder sammen”. Hertil vil vi gerne tilføje borgerne/brugerne, vi føler os i den grad overset og overhørt, når vi nu må konstaterer at byggeriet påbegyndes i foråret 2014, med forventet afslutning året efter.

En gang imellem hører vi, at vi er for sent ude! Borgerne i Svenstrup har siden forslagets offentliggørelse i januar 2012 været særdeles aktive overfor beslutningstagerne på Christiansborg, Banedanmark og lokalpolitikkere i vores kommune og i diverse medierne. – Vi har oplevet meget, ja rigtig, meget forståelse for ønsket om en tunnelløsning.

Aalborg kommune har under hele forløbet argumenteret for Banedanmarks alternative forslag til en tunnelløsning. Den afgåede borgmester, Henning G. Jensen, har i Nordjyske den 15. september kaldt broløsningen for ”svineri overfor Svenstrupborgerne”, hvilket tilsyneladende er blevet accepteret, da der ikke skete mere? Set fra Svenstrup har der ikke været politisk vilje til at gå i forhandlinger, fordi der muligvis skulle sættes penge i et statsligt projekt, som i realiteten bør kaldes et samfundsmæssigt projekt.

Vi tror stadig, at beslutningerne om det fatale dæmnings- og brobyggeri kan ændres, dersom Aalborg kommunes nye politiske ledelse, med borgmester Thomas Kastrup-Larsen i spidsen, vil tage initiativ til realitetsforhandlinger med kollegerne på Christiansborg. Det betyder at ”Man” nu må være Aalborg kommune, og hertil skal så føjes socialdemokratiets trafikpolitiske ordfører Rasmus Prehn og hans kolleger i Transportudvalget og Transportministeren.
Vi kan afslutningsvis oplyse, at Banedanmark sender projektet i Svenstrup i udbud i januar/februar 2014.

– Godt Nytår Thomas Kastrup-Larsen, vil du forhindre det som din forgænger kaldte, svineri overfor Svenstrup og dens borgere?

Viggo Johansen, Inger Andersen, Allan Michaelsen, Christina Bech Glerup Nielsen, Karl Erik Hansen

Kommuneplan – Svenstrup

Svenstrup

Stationsby med fuld funktionsdækning og stærk erhvervsstruktur understøttet af en god infrastruktur og høj tilgængelighed. Kommunens næst største oplandsby.

Styrker

 • God trafikal tilgængelighed
 • Erhverv og arbejdspladser, pendlingsoverskud
 • Natur- og landsskabskvaliteter
 • Beliggenhed i forhold til Aalborg
 • Potentiale for byvækst
 • Gode forhold for børnefamilier

svenstrup_650

Særlige mål fra Hovedstruktur

 • Byvækst
 • Koncentration af centrale byfunktioner
 • Byfortætning frem for byspredning
 • Nye bæredygtige fortættede boformer

Særlige interesser

 • Bosætning (byen mangler rummelighed til ca. 90 boliger i planperioden)
 • Særlige drikkevandsinteresser i hele byen
 • Sammenhæng med Godthåb
 • Forbindelser til natur/kultur langs Guldbækken
 • Mangler samlingssted

Nye muligheder (eksempler)

 • Nye bæredygtige fortættede boformer i eksisterende rammelagte og evt. nye boligområder
 • Centralt placerede senioregnede boliger
 • Styrkelse af bylivet ved at koncentrere og sikre mangfoldighed i centrale byfunktioner
 • Arealanvendelsen syd for Runesvinget
 • Baneoverkørsler (nedlæggelse/nye)
 • Revitalisering/omdannelse af centrale erhvervsområder

http://www.aalborgkommuneplan.dk/Hovedstruktur/Nedslag/H019_2_7

Hovedstruktur 2013 – en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune

Den 25. november 2013 godkendte byrådet ‘Fysisk Vision 2025’, der angiver en fælles retning for kommunens udvikling. Planen følger op på ‘Planstrategi 2011 – Norddanmarks Vækstdynamo’.

Målet er at sikre fremtiden for en stærk by og en stærk kommune. At samtænke vækst og velfærd i nye helhedsorienterede, bypolitiske sammenhænge. Den overordnede plan for kommunens udvikling kaldes i planloven for en hovedstruktur. Vi kalder den ‘Fysisk Vision 2025’.

Se mere her:

http://www.aalborgkommune.dk/Om_kommunen/Byplanlaegning/Kommuneplanen/Sider/Fysisk-vision-2025.aspx

Protesttårn

Lørdag d. 23. november mødtes en gruppe borgere i Svenstrup og rejste et 8,5 meter højt protesttårn for at synliggøre, hvor høj BaneDanmarks uønskede bro bliver.

Se TV2-Nords indslag her:http://www.tv2nord.dk/arkiv/2013/11/23

Se Ugeavisens artikel her (side 6): http://avis.uge-avisen.net/ugeavis/omr1/176/1/

Se her, hvordan BaneDanmarks bro kommer til at se ud:

Bro visualisering